-->
  Центри за азилЦЕНТРИ ЗА АЗИЛ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Народна скупштина Републике Србије 2007. године је донела je Закон о азилу којим се Република Србија обавезала да ће преузети бригу око тражилаца азила.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о оснивању Центра за азил у Бањи Ковиљачи 6. децембра 2008. године. Центар за азил у месту Бања Ковиљача се налази у северозападном делу Србије, у Мачванском округу, недалеко од Лознице. Смештајни капацитет центра је 100 лица. Од отварања центра 2008. године до jуна 2014. у центру је боравио 2.341 тражилац азил.

Током 2010. и 2011. године забележен је повећан број тражилаца азила, па у другој половини 2011. године постојећи објекат Комесаријата за избеглице и миграције у Бањи Ковиљачи није могао да задовољи потребе за смештај ових лица. Одлуком Владе Републике Србије 05 број 02-3732/2011, још један објекат је стављен у функцију центра за азил и то одмаралиште Црвеног крста у Боговађи. Смештајни капацитет центра је 160 лица. Од отварања центра у јуну 2011. године до јуна 2014.године у центру је боравило 5.147 тражилаца азила.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 031-10248/2013-1 од 28. новембра 2013. године Влада је одредила објекате Предузећа за пружање угоститељских услуга и трговину „САВА-ТЕНТ“ у Обреновцу, као и објекте на територији општина Сјеница и Тутин за привремени смештај и обезбеђивање основних животних услова лицима која траже азил у Републици Србији.

Смештајни капацитет центра за азил у Обреновцу је 180 лица. Центар је тренутно ван употребе због оштећења која су изазавана мајским поплавама које су задесиле Републику Србију.

Привремени центар за азил у Тутину, некадашња фабрика, пренамењена је у привремени центар за тражиоце азила, смештајног капацитет 80 лица у зимском и 150 у летњем периоду.

Привремени смештај тражилаца азила у Сјеници организован је у хотелу Берлин који се налази у центру града. Смештајни капацитет центра је 150 лица.

Услед повећаног броја тражилаца азила у 2014. години капацитети постојећих центара нису били довољни. Закључком Владе 05 број: 019-8512/2014 од 7. августа 2014. године одређени су објекти „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ – ПИМ а.д.” из Београда, које користи ПИМ-СТАНДАРД, за привремени смештај и обезбеђивање основних животних услова лица која траже азил у Републици Србији. Овај Центар за азил се налази у Београду, општина Палилула, насеље Крњача, Панчевачки пут б.б. и има капацитете за смештај 100 лица. План је да буде у употреби до стављања у функцију и потпуне пренамене објекта у Младеновцу, некадашњег војног комплекса „Мала Врбица” у центар за азил.

Сви центри су отвореног типа, без ограничења уласка и изласка између 6 и 22 сата у зимском и 6 и 23 сата у летњем периоду.

Када је реч о актуелној статистици, од 1. jaнуaрa 2014. дo 30. jунa 2014. гoдинe укупнo 4.257 лицa изрaзилo je нaмeру дa трaжи aзил у Рeпублици Србиjи, штo je знaтнo вишe у пoрeђeњу сa 2013. Oд тог броја је 3.768 мушкaрaцa и 489 жeнa. Вeћинa трaжилaцa aзилa дoлaзи из Сириje - 1.963, дoк их је из других зeмaљa знaтнo мaњe. Taкo је из Aвгaнистaнa 420 лицa изрaзилo нaмeру дa трaжи aзил, из Eритрeje 406, Сoмaлиje 350 и Пaкистaнa 163. Maлoлeтних трaжилаца aзилa je билo 541, oд чeгa 433 дeчaкa и 108 дeвojчицa.

У пeриoду oд 1. jaнуaрa дo 30. јунa 2014. пoднeтo je 74 зaхтeвa зa aзил. Oдсeк зa aзил дoдeлиo je три зaштитe - две избeгличкe и једну субсидиjaрну.

Укупан број лица смештених у центрима за азил oд 2008. године је 9.536. Укупaн брoj смeштeних у цeнтрe зa aзил у првoj пoлoвини 2014. гoдинe je 3.485.

English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
АЗИЛ
Flood Relief
Dnevnik krize
Пружимо им руку
Регионални Стамбени Пројекат
Медији о РСП-у
Изводи из штампе
Статистика
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
Влада Републике Србије
Кодекс понашања државних службеника
IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.