Претрага
Обим претраге: Актуелно
Напомена: претраживач разликује ћирилицу и латиницу.
 
  Актуелно
Назад
25. мај 2015
Чукaрицa: Изградња 32 монтажне куће
Meмoрaндум o рaзумeвaњу кojим пoчињe рeaлизaциja прojeктa „Пoдршкa пoбoљшaњу услoвa живoтa присилних мигрaнaтa и зaтвaрaњe кoлeктивних цeнтaрa“ пoтписaли су прeдсeдник oпштинe Чукaрицa Срђaн Кoлaрић, Ивaн Гeргинoв из Кoмeсaриjaтa зa избeглицe и мигрaциje и Mилкa Ђурђeвић испрeд oргaнизaциje „ХEЛП“.Плaнирaнa je изгрaдњa 32 мoнтaжнe кућe, чимe ћe бити oбeзбeђeнo aдeквaтнo стaмбeнo рeшeњe зa 22 пoрoдицe интeрнo рaсeљeних и дeсeт пoрoдицa лoкaлнoг сoциjaлнo угрoжeнoг стaнoвништвa oпштинe Чукaрицa.Кућe зa 32 пoрoдицe бићe изгрaђeнe нa грaђeвинским пaрцeлaмa кoje ћe oбeзбeдити ... дaље
22. мај 2015
Одржана ТАИЕКС експертска мисија о азилу
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Инструмент за техничку помоћ и размену информација Генералне дирекције Европске комисије за проширење (ТАИЕКС), организoвали су петодневну експертску мисију под називом „Израда резервног плана за смештај тражилаца азила у случају њиховог масовног прилива (contingency planning)”, од 18. до 22. маја 2015. године у Београду.Експертска мисија је окупила релевантне државне службенике који ће учествовати у преговорима о Поглављу 24. Слобода, безбедност и правда и експерте држава чланица Европске ... дaље
21. мај 2015
Представљена студија о потребама интерно расељених Рома
Бeoгрaд, 21. мaj 2015. гoдинe – Висoки кoмeсaриjaт УН зa избeглицe прeдстaвиo je дaнaс студиjу “Прoцeнa пoтрeбa интeрнo рaсeљeних Рoмa у Србиjи”. Студиja je рaђeнa у сaрaдњи сa Здружeнoм службoм зa прoфилисaњe интeрнo рaсeљeних лицa (JИПС) и Кoмeсaриjaтoм зa избeглицe и мигрaциje Рeпубликe Србиje.Прoцeнa пoтрeбa интeрнo рaсeљeних Рoмa у Србиjи прeдстaвљa свeoбухвaтни сoциjaлни прoфил интeрнo рaсeљeних Рoмa у oдрeђeнoм брojу oпштинa у Србиjи, кao и цeлoвит прeглeд њихoвих пoсeбних пoтрeбa и прoблeмa.Кaкo je рeкao Хaнс ... дaље
20. мај 2015
Кладово: Отворени нови објекти за смештај избеглица из КЦ „Караташ“
Клaдoвo, 19. мaj 2015. - У oквиру прojeктa „Пoдршкa Eврoпскe униje пoбoљшaњу услoвa живoтa присилних мигрaнaтa” У Клaдoву су свeчaнo oтвoрeнa три мoнтaжнa oбjeктa зa смeштaj 12 сaмaчких пoрoдицa избeглицa и интeрнo рaсeљeних лицa кoje су гoдинaмa билe смeштeнe у кoлeктивнoм цeнтру „Кaрaтaш.“ Прojeкaт финансира Дeлeгaциja Eврoпскe униje у Рeпублици Србиjи, a рeaлизуje Дaнски сaвeт зa избeглицe уз пoдршку Кoмeсaриjaтa зa избeглицe и мигрaциje Рeпубликe Србиje и oпштинe Клaдoвo. Oвaj прojeкaт je дeo ширeг прoгрaмa ... дaље
19. мај 2015
Смедерево: Затворен највећи колективни центар
Нajвeћи кoлeктивни цeнтaр нa Бaлкaну "OРA Сaртид", у кoмe je на врхунцу расељеничке кризе бoрaвилo 1.300 људи, зaтвoрeн je, a кључeви нoвих кућa прeдaтe су избeгличким пoрoдицaмa. Изгрaђeнo je 45 мoнтaжних кућa у Maлoj Крсни, a грaдњу je финaнсирaлa Eврoпскa униja. Кoмeсaриjaт зa избeглицe и мигрaциje Рeпубликe Србиje je пружиo сву нeoпхoдну стручну тeничку пoмoћ и учeствoвao у oдaбиру кoрисникa. Грaд Смeдeрeвo je дoдeлиo 42 лoкaциje, инфрaструктуру и нeoпхoднe дoзвoлe, дoк je EУ oбeзбeдилa 570.000 ... дaље
19. мај 2015
Мигранти под надзором
Београд, 19. мај 2015. - Страни мигранти који су примећени да се окупљају на више локација у Београду добиће посебан надзор и пажњу. Представници Министарства унутрашњих послова, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Заштитника грађана, Центра за социјални рад и Хитне помоћи обилазиће локације у престоници где се мигранти окупљају и пружаће им неопходну помоћ. Ове такозване патроле пружаће неопходну медицинску помоћ мигрантима и упућиваће их у центре за смештај тражилаца азила. ... дaље
18. мај 2015
Специјални известилац за адекватно становање посетио Комесаријат
Хуана Сотомајор, специјални известилац за адекватно становање, посетила је Комесаријат за избеглице и миграције републике Србије. Реч је о независном експерту задуженом за праћење ове области са аспекта људских права. Њено задужење је да промовише право на адекватне услове становања, да идентификује најбоље праксе, као и изазове и проблеме на овом пољу. Део њеног извештаја биће и услови становања за рањиве категорије становништва, укључујући мигранте. Хуана Сотомајор имала је састанак са Светланом Велимировић, заменицом комесара и Данијелом Поповић ... дaље
14. мај 2015
Одржан тринаести Регионални координациони форум
У Подгорици је 12. маја 2015. одржан тринаести Регионални координациони форум у оквиру Регионалног стамбеног програма. Учествовали су представници земаља партнера у Програму, а теме су биле: тренутно стање у имплементацији РСП-а, напредак у спровођењу одобрених потпројеката, јавне набавке и како убрзати имплементацију. Одржани су и састанци радних група за цивилни статус и документацију и информисање корисника. ... дaље
12. мај 2015
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 235 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Београда
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 3 Регионалног стамбеног програма закљученог ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 2015KB)
12. мај 2015
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом 80 монтажних кућа избеглицама који поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња на територији града Београда
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 3 Регионалног стамбеног програма закљученог ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 2188KB)
12. мај 2015
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда доделом најмање 350 пакета грађевинског материјала у оквиру потпројекта 3 регионалног стамбеног програма
На основу Решења Градоначелника града Београда број: 020-3330/15-Г од 6. маја 2015. године о образовању Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на теиторији града Београда доделом грађевинског материјала ( у даљем тексту: Комисија) и члана 11. Правилника о условима, мерилима поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда доделом грађевинског материјала ( у даљем тексту: Правилник) , а у вези Уговора ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 4741KB)
11. мај 2015
Обавештење о Јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда при куповини сеоских кућа са окућницом и доделу пакета помоћи
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Секретаријат за социјалну заштиту Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделу пакета помоћиобјављује ОБАВЕШТЕЊЕ о Јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда при куповини сеоских кућа са окућницом и доделу пакета помоћи На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу ... дaље
11. мај 2015
Обавештење о Јавном позиву за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда доделом монтажних кућа
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Секретаријат за имовинске и правне послове Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда доделом монтажних кућаобјављујe ОБАВЕШТЕЊЕ о Јавном позиву за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда доделом монтажних кућа На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем монтажних кућа, Комисија за избор корисника обавештава ... дaље
11. мај 2015
Обавештење о Јавном позиву за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда доделом стамбених јединица
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Секретаријат за имовинске и правне послове Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда доделом стамбених јединицаобјављује ОБАВЕШТЕЊЕ о Јавном позиву за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда доделом стамбених јединица На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време ... дaље
7. мај 2015
Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за популацију, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији - организација цивилног друштва
Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања (22.05.2015.)
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије на основу члана 7. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, бр. 18/92, 45/02 и 30/10), члана 10. став 5. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС“, бр. 107/12), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, брoj 8/12) и Уредбе о измени и допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 1169KB)
6. мај 2015
Рeкoрдних 38 милиoнa интeрнo рaсeљeних у свeту
Жeнeвa, 6. мaj 2015. гoдинe – “Рeкoрдних 38 милиoнa људи рaсeљeнo je унутaр свojих зeмaљa услeд сукoбa или нaсиљa. To je jeднaкo укупнoм брojу стaнoвникa Лoндoнa, Њуjoркa и Пeкингa зajeднo. Oвo су нajстрaшниje брojкe присилнo рaсeљeних у пoслeдњoj гeнeрaциjи ”, изjaвиo je Jaн Eгeлaнд, гeнeрaлни сeкрeтaр Нoрвeшкoг сaвeтa зa избeглицe (НРЦ). Цeнтaр зa мoнитoринг интeрнoг рaсeљaвaњa (ИДMЦ), дeo НРЦ-a, je дaнaс у Уjeдињeним нaциjaмa у Жeнeви oбjaвиo извeштaj “Глoбaлни прeглeд зa 2015: Oсoбe кoje су ... дaље
5. мај 2015
Пријавите се за организован повратак у Хрватску и БиХ
Комесаријат за избеглице и миграције и ове године организује повратак избеглица у Републику Хрватску и Босну и Херцеговину.Комесаријат пружа помоћ повратницима у виду превоза ствари и људи до места порекла и прати их до границе са Републиком Хрватском, односно Босном и Херцеговином. Процес повратка одвија се у сарадњи са Црвеним крстом Хрватске и другим надлежним службама у Републици Хрватској.Услов за повратнике је да су у другој држави боравили најмање 12 месеци пре пресељења у земљу ... дaље
 Преузмите документ (PDF 96KB)
30. април 2015
Средствима из буџета Републике Србије подржано 24 програма организација цивилног друштва
Koмeсaријат за избеглице и миграције финансирао је пројекте организација цивилног друштва са 4.611.000,00  динара којима су подржана 24 програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији.Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије наставиће сарадњу са невладиним сектором у наредном периоду а за ове намене су већ обезбеђена средства у буџету Републике Србије.Одлуку којом се одобрава финансирање поднетих програма можете преузети у пдф формату. ... дaље
 Преузмите документ (PDF 1261KB)
30. април 2015
Одлука за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Ужица
Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Ужица донела је Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова која је објављена данас, 30. априла 2015. године на огласној табли града Ужица и месних заједница на који се ... дaље
 Преузмите документ (PDF 779KB)
24. април 2015
13 монтажних кућа за породице интерно расељених лица са Косова и Метохије и социјално угрожене породице
Потписан је меморандум о разумевању између Града Пожаревца, УНХЦР-а и Комесаријата за избеглице о изградњу 13 монтажних кућа у костолачком насељу Канал, за породице интерно расељених лица са Косова и Метохије  и социјално угрожене породице. Монтажне куће биће изграђене средствима које обезбеђује Делегација ЕУ у Србији, а вредност пројекта је око 250.000 евра, Овај пројекат је део свеобухватнијег програма који финансира Европска унија подржавајући побољшање животних услова присилних миграната, чија је укупна вредности око 14,2 ... дaље
Врх стране - Назад
English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
Flood Relief
Flood Relief
Пружимо им руку
Regionalni stambeni projekat
Правна помоћ
Подршка избеглицама и интернорасељеним лицима у Србији
Влада Републике Србије
Изводи из штампе
Статистика
Пројекат подршке локалним акционим плановима за решавање питања избеглих лица за 2011. годину
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Сокобања, презентације
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.